Vedtægter

Her kan du se vedtægterne for den selvejende daginstitution Børnehaven Glentevej.

Bestyrelsesmøde

§1

Den selvejende institutions navn er Den Selvejende Institution Glentevej. 

Beliggenheden er Glentevej 2 i Randers Kommune.

§2

Det er institutionens formål at virke som daginstitution for børn i henhold til ”Lov om social service”.

§3

Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der under ansvar overfor bestyrelsen varetager den pædagogiske og administrative ledelse og drift af institutionen.

§4

Stk. 1

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

3 af bestyrelsesmedlemmerne vælges af og blandt forældrene.

1 bestyrelsesmedlem vælges af den samlede bestyrelse. Dette bestyrelsesmedlem må ikke samtidig kunne være forældrerepræsentant og skal have interesse for daginstitutionens virksomhed.

1 bestyrelsesmedlem vælges af og blandt institutionens fastansatte personale.

Stk. 2

Forældrerepræsentanterne vælges for en 2-årig periode og på en sådan måde, at det tilstræbes at undgå, at alle forældrerepræsentanterne vælges i samme år – for samme valgperiode. Valgperioden løber fra det tidspunkt, de er valgt på forældremødet og så længe, de har deres barn optaget i børnehaven, max. 2 år. Derudover vælges 1 suppleant.

Bestyrelsens ikke-forældrevalgte medlem vælges for perioder af 4 år svarende til valgperioden for kommunale råd.

Medarbejderrepræsentanten vælges for en 2-årig periode.

Stk. 3

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for afholdelse af forældremøder, valg, valgprocedure m.v.

Stk. 4

Institutionens ledere deltager i bestyrelsesmøderne. Lederen fungerer som bestyrelsens sagsbehandler/sekretær.

§5

Stk. 1

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, som indkalder til og leder møder.

Stk. 2

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt, hvoraf mindst 3 skal være på institutionen.

Stk. 3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 4

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. I tilfælde af formandens varige forfald, eller hvis formanden ikke – trods henstilling fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer – indkalder til møde, kan 2 medlemmer indkalde til møde.

Stk.5

Bestyrelsens afgørelser træffes, med mindre andet er bestemt i vedtægten eller i evt. forretningsorden, ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 6

Beslutninger omhandlende:

  • lederansættelser
  • ansættelser i almindelighed
  • institutionens formue
  • vedtægtsændringer
  • nedlæggelse af institutionen
  • ejendomsforhold

Beslutningerne kræver dog tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer undtagen det personalevalgte bestyrelsesmedlem, der ikke har stemmeret i ovennævnte forhold.

Stk. 7

Over bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger føres enten en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer, eller der udarbejdes et referat, der tilstiles samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødet, og som godkendes på det efterfølgende møde.

Bestyrelsen kan herudover selv fastsætte evt. forretningsorden.

Stk. 8

Bestyrelsen er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter udtrædelse af bestyrelsen.

Stk. 9

Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer umiddelbart ved deres indtræden i bestyrelsen er gjort bekendt med nærværende vedtægt, den med kommunen indgåede driftsoverenskomst, evt. forretningsorden samt øvrige i institutionen gældende retningslinjer.

§6

Stk. 1

Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Stk. 2

Bestyrelsen har ret til at undersøge alle forhold, der vedrører institutionen samt til at forlange oplysninger af lederen.

Stk. 3

Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4

Bestyrelsen kan fastlægge de nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og drift ved driftsoverenskomst mellem bestyrelsen og kommunalbestyrelsen, jf. ”Lov om social service”.

§7

Stk. 1

Institutionen hæfter med sin egenkapital / formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens påhvilende gældsforpligtelser.

Stk. 2

Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

Stk. 3

Til at forpligte institutionen overfor tredjemand kræves underskrift af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, eller ved dennes længerevarende fravær 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4

Dispositioner over institutionens lejemål kræver underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§8

Stk. 1

Bestyrelsen og institutionens leder ansætter og afskediger personale indenfor de rammer, der er fastsat i det af kommunen godkendte budget. Ansættelse af leder sker dog under forbehold af kommunens godkendelse.

Stk. 2

Bestyrelsen kan – efter nærmere konkret aftale herom – delegere ansættelses-kompetencen til institutionens leder.

§9

Ved institutionens nedlæggelse vil dens formue være at anvende til et af bestyrelsen vedtaget andet lignende socialt eller sundhedsmæssigt formål for børn og unge.

§10

Ændring af disse vedtægter kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer undtagen fra det personalevalgte medlem, der ikke har stemmeret ved vedtægtsændringer. Vedtægten kræver desuden godkendelse af Randers Kommune.