Job og praktik - uddannelsesplan

Fritidshjemmet er en del af

Den selvejende institution Glentevej,

Vi er beliggende på Glentevej i nordbyen, Randers. Fritidshjemmet er normeret til 73 børn. Desuden har vi 2 minibusser og et sommerhus beliggende i Skovgårde.

Fritidshjemmets børnegruppe er i alderen fra 6 – 10 år. Fritidshjemmet er i øjeblikket stueopdelt med 2 stuer, ca. 25 børn + 2 voksne på hver.

Fritidshjemmet har åbent alle hverdage fra 6 – 17.

Vi modtager børn fra flere skoler, dog fortrinsvis børn fra Nørrevangskolen, som ligger i umiddelbar nærhed.

Vores pædagogik tager udgangspunkt i et anerkendende og humanistisk grundlag med respekt for det enkelte barn og dets kompetencer.

Børnene skal have et optimalt lærings- og udviklings-miljø i trygge og stimulerende rammer, hvor engagerede pædagoger i tæt samarbejde udvikler et sammenhængende tilbud af høj kvalitet. Dette lærings- og udviklings-miljø skal inddrage børn og forældre således, at barnets udvikling og dannelse foregår i et forpligtende samspil.

Formålet for det enkelte barn forsøges opnået gennem:

 • lov til at skabe egen hverdag
 • Ret til selvbestemmelse og medbestemmelse.
 • Oplevelse af et regelsæt som er naturligt, forudsigeligt og derved forståeligt.
 • Lærer selv at håndtere konflikter og acceptere forskelligheder.
 • Personalet arbejder proces orienteret i forhold til gruppen og det enkelte barn

Fritidshjemmene løser mange af de samme opgaver som skolefritidsordningerne, men pasningen foregår i bygninger adskilt fra skolerne og med en højere personalenormering end i SFO’erne. Fritidshjemmenes normering gør, at de har mulighed for at lave et udvidet forældresamarbejde, som er vigtigt for mange af de børn, der er indmeldt i netop disse.

Fritidshjemmene skal i samarbejde med skolen og forældrene medvirke til at skabe en sammenhængende overgang mellem skolens undervisningsdel og fritidshjemmet, eksempelvis gennem mulighed for lektielæsning.

Ifølge Dagtilbudsloven § 45 skal børn i fritidshjem have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det pædagogiske arbejde skal understøtte børnenes selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Man skal bidrage til at udvikle børnenes selvstændighed, evne til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund.

Fritidshjemmene skal være særlig opmærksomme på at involvere og aktivere børn, der har brug for en særlig indsats.

Fritidshjemmene tilbyder udelukkende heldagspladser.

Personalet er fritidshjemmets vigtigste ressource. Personlighed og engagement i vores børn og forældre kan man ikke læse sig til -  det SKAL man have. 

Vi sætter stor pris på forskellighed og udnyttelse af den enkelte medarbejders kompetencer.

At have en studerende stiller krav og sætter vores holdninger i perspektiv. Samtidig giver det os mulighed for at vise, at vi har en god pædagogisk arbejdsplads som er i konstant udvikling. Herigennem får vi mulighed for, at sætte vores præg på uddannelsen af pædagoger, da det er kommende kolleger vi modtager. Vi ser derfor frem til, at have studerende og dermed en oplagt mulighed for at få respons og konstruktiv ” feed back” på vores institution, og måden vi har valgt at gøre tingene på. Vi har i øjeblikket desværre kun studerende i første års praktik, da vi ikke mener vores børn kan profitere af den udskiftning, som lønnede studerende kræver.

Ved formødet drøftes/udleveres følgende:

 • Uddannelsesaftalen underskrives, det betyder samtidig at den studerende indgår i tavshedspligten
 • Erklæring om tilladelse til indhentelse af udvidet straffeattest udfyldes og underskrives
 • Rundvisning på vores institution
 • Uddannelsesplan og virksomhedsplan udleveres
 • Vi ser gerne den studerende har gjort sig overvejelser om, hvilke lærings mål han/hun vil arbejde med i praktikperioden. Således kan vi stille afklarende og udfordrende spørgsmål, i forhold til de pædagogiske overvejelser
 • Oplysning om udfyldelse af præsentations opslag som den studerende medbringer på første arbejdsdag (hvem er du og hvorfor er du i huset)

For os er det vigtigt, at du som studerende er klar til i samarbejde med os, at tage ansvar for egen læring. Herunder at du reflekterer og deltager aktivt med din personlighed, på vores p – møder. Vi har et fast punkt på vores p – møde, som er den studerendes. Vi forventer at du udnytter dette punkt. Eksempelvis kan du tage udgangspunkt i dit praktikdokument og evt. debattere hændelser/situationer, som stiller spørgsmål til pædagogisk praksis eller lign. Det er vigtigt for os, at du oplever et forløb som er udviklende fagligt og personligt.

Der er afsat en time til vejledning om ugen. Vejledningen finder sted efter aftale med praktikvejlederen. Det er institutionens holdning, at vejledningen foregår med den fleksibilitet der er nødvendig i hverdagen på vores institution. Herunder også, at den netop tager udgangspunkt i dine behov og krav fra studieordningen, målformuleringen, vores krav og dine egne oplevelser og ønsker. Den studerende er ansvarlig for dagsorden til vejledningen, og der skal afleveres en dagsorden senest 2 dage inden. Således at praktikvejlederen har mulighed for forberedelse. Vejlederen har altid et punkt på dagsordenen medmindre andet er aftalt Du vil i vejledningstimerne modtage undervisning, instruktion eller planlagt vejledning med udgangspunkt i praktikuddannelsens faglige kompetencemål.

Målet med vejledningen er at:

 • Udvikle faglig identitet og handlekompetence
 • Refleksion over egne handlinger
 • Sparring i forhold til personlig udvikling
 • Øvelse i, at sætte ord og begreber på refleksion og praksis
 • Undervisning i pædagogik og relevant litteratur
 • Evaluere og give konstruktiv ” feed back”

Vi tager som udgangspunkt afsæt i 3 vejledningsformer

 • Instruktion/anvisning i forhold til noget konkret
 • Svømning, idræt, konflikter o. lign.
 • Planlagt vejledning
 • Refleksion af praksis, teori, dilemma, metoder, konkret iagttagelse
 • Undervisning
 • Emner (forældresamarbejde, børns udvikling, anerkendende pædagogik osv.)

Vi forventer, at den studerende deltager aktivt i alt forefaldende praktisk og pædagogisk arbejde i dagligdagen. Derudover at den studerende deltager interesseret i de opgaver og møder der vil være.  Vores forventninger til den studerende, er naturligvis afhængig af konteksten og den studerendes personlighed og habitus.

 • Du udforsker dine egne grænser
 • Du tør ” være på ”
 • Du møder velforberedt til vejledningstimerne
 • Du er loyal i forhold til vores pædagogik og beslutninger
 • Opstiller relevante faglige og personlige mål for praktikken
 • Udvikler sig fagligt og personligt
 • Iagttager, giver sig tid og rum dertil og efterfølgende reflekterer over disse iagttagelser.
 • Træning i refleksion og sætter ord på ” hvorfor gør jeg det jeg gør? ”

 

Som bekendtgørelsen og studieordningen forskriver.

Vi har ikke nogen bestemt fastlagt faglitteratur, den studerende skal læse i praktikken hos os. Det er op til den enkelte studerende og vejlederen, med udgangspunkt i målformuleringen og kravene for praktikken, hvilken litteratur der læses og diskuteres.

Leder: Kasper Hansen
Praktikvejleder Anne Outzen 
Mail: fg@randers.dk
Hjemmeside: glentevej.randers.dk