Pædagogiske læreplaner

Pr. 1. august 2004 blev der indført krav om pædagogiske læreplaner på seks kompetenceområder i alle dagtilbud for børn 0-6 år.

I alt vores arbejde tager vi udgangspunkt i det enkelte barn, så aktiviteterne med de rammer, vi nu har, er tilpasset barnets/børnegruppens muligheder og behov. Vores succeskriterier for den pædagogiske praksis er:

 • at børnene glæder sig til de forskellige tilbud.
 • at de voksne er engagerede og aktive.
 • at de forstår at tilpasse aktiviteterne, så de passer specifikt til vores børnegruppe.

Der skal ske en så optimal udvikling som muligt med vores børn på de seks områder.

Mål

 • At børnene bliver bedre til at aflæse situationer, andres ansigts- og kropsudtryk (empati) og kan handle derudfra.
 • At udvikle børnenes selvværd, så de føler sig respekteret for det, de er.
 • At styrke børnene i at danne og vedligeholde venskaber.
 • At lære børnene at have respekt for hinanden – også for det, der er forskelligt fra dem selv.

Delmål

 • Lære demokratiske, acceptable værdier for samvær med andre.
 • Føle og udtrykke empati og respekt for andre.
 • Etablere, udvikle og fastholde fællesskaber med andre.

Eksempler

Konflikter

De voksne skal:

 • være gode rollemodeller og vise konstruktive måder at løse en konflikt på. F.eks. ”Se på ham, hvad tror du, han føler/tænker?”, ”Du må hjælpe med at trøste.” og ”Prøv at høre, hvad han siger?”.
 • altid rose den positive adfærd.
 • respektere barnets følelser. Det er f.eks. OK at savne far/mor, blive vred eller ked af det og være uenige.

Leg

De voksne skal:

 • bryde mindst muligt ind i gode lege og sørge for gode omgivelser hertil, f.eks. plads, ro og tid.
 • respektere, at børnene siger til og fra i legen.
 • signalere, at vi tror på barnet, og opmuntre til aktiv deltagelse i rollelege.
 • opfordre til leg hos hinanden (privat).

I samlinger

Børnene skal:

 • vente på tur til at bestemme, få hjælp, ønske, stå forrest, sidde bedst, fortælle osv.
 • forstå, at alting går hurtigere og fungerer bedre, hvis de hjælper hinanden, f.eks. i garderoben og med at rydde op, lave opgaver, bygge hule/sandslot/kuglebane.
 • fortælle og lytte til hinanden.
 • lave forskellige fælleslege, hvor både den enkelte og fællesskabet er i centrum (f.eks. ”Kimsleg” og ”Hund, der er en, der har taget dit kødben”).
 • opdeles i store og små grupper, hvor der tages hensyn til konstruktive venskaber, f.eks. naturdage og skolegruppe.
 • øve sig i at turde gå aktivt ind i kendte og ukendte situationer/aktiviteter/sammenhænge.

Mål

Målet er at give børnene sproglige kompetencer, så de kan klare sig bedst muligt alene og i fællesskabet med andre.

Delmål

 • Erhverve viden og færdigheder.
 • Skabe sociale relationer.
 • Bedre og mere nuanceret forståelse for omverdenen.
 • Udvikle sproget fra kun at omfatte det konkrete til også at omfatte det abstrakte.

Eksempler

Højtlæsning

 • Vi læser rim og remser
 • Vi læser i små og større grupper
 • Vi tilpasser niveau og form efter antal, alder og udviklingstrin                                       

Samtale

 • Vi fortæller og lytter til historier fra hinanden.
 • I alle situationer/aktiviteter og sætter vi ord på alt hele tiden (f.eks. i forbindelse med samling, aktiviteter, ture).
 • Vi arbejder med både konkrete og abstrakte situationer (fortælle om oplevelser, ting, følelser/konflikter og sammenhænge)
 • Vi taler om, hvad vi hedder, hvor vi bor, og hvor gamle vi er.
 • Vi udveksler meninger og måder at opfatte tingene på.

Musik

 • Vi lytter til nye og kendte sange.
 • Vi synger rimesange.
 • Vi synger sange med bevægelse og fagter til.
 • Vi øver rytme ved at lave/høre musik, hvortil vi bruger instrumenter eller klapper.
 • Vi leger ordlege.

Gøremål hver dag

 • Vi dækker bord og tæller madkasser og kopper.
 • Vi tæller, hvor mange børn vi er.
 • I garderoben taler vi om, hvad der skal på først/sidst og inderst/yderst, og hvordan man gør.
 • Vi taler om, hvad vi møder på vores ture, og hvordan det hænger sammen.
 • Vi taler om, hvad forskellige ord/vejskilte og lignende betyder.
 • Vi mimer og forklarer situationer bagefter.
 • Vi snakker om spil, bøger, oplevelser, film og tv-udsendelser.

Mål

De voksne skal:

 • give børnene selvværd og selvtillid.
 • gøre børnene selvstændige, kompetente og modige til at møde verden omkring dem.
 • give børnene en forståelse for og accept af egne og andres følelser.

Delmål

 • Barnet får en fornemmelse for at være en værdifuld deltager i fællesskabet.
 • Barnet tør være sig selv og stå ved det.
 • Barnet er bevidst om og stolt over egne værdier.
 • Barnet udvikler fantasi og kreativitet. 

Daglige opgaver

 • Vi giver daglige pligter på skift – overskuelige opgaver – og giver ros, så barnet får en fornemmelse af at være en værdifuld og nødvendig del af vores fællesskab.
 • Vi sørger for, at børnene prøver kræfter med forskellige opgaver for at blive bevidst på egne værdier (f.eks. skrælle gulerødder, tegne, spille musik, optræde, klatre, løbe, sy og forskellige former for sport).
 • Vi laver øvelser i selv at løse konflikter og udvikle forskellige måder hertil afhængig af situationen.

Mål

Vi vil lære børnene at færdes i, respektere og passe på naturen.

Delmål

 • Udeliv skal blive en naturlig del af børnenes hverdag.
 • Børnene skal lære at bruge og glædes ved den natur, der omgiver dem.
 • Børnene får motion og fysiske udfoldelser.
 • Børnene skal lære, hvordan vi passer på miljøet.

Eksempler

På ture

 • Vi undersøger og undres (hvad er under barken, se på forskellige smådyr og planter, muldvarpeskud, fuglereder osv.).
 • Vi plukker blomster uden at ødelægge planten.
 • Vi ser muligheder i naturen, som ikke ødelægger noget (f.eks. naturdagene).
 • Vi værner om både dyr og planter.
 • Vi lærer at færdes sikkert i trafikken.

Dagligt udeliv

 • Vi oplever forskellige slags vejr og vind.
 • Vi oplever forskelle i de fire årstider.
 • Vi følger forandringer i den kendte natur.
 • Vi smager og tilbereder bær og frugter.
 • Vi laver bål, som vi bruger til hygge og bålmad.

Miljø

 • Vi lærer ikke at smide affald rundt omkring, men samle det sammen og smide det i affaldskurve.
 • Vi lærer om genbrug; vi sorterer dagligt affald og papiraffald.
 • Vi begrænser vores forbrug af vand og sæbe.
 • Vi slukker lyset efter os.

Mål

Vi vil lære børnene at udtrykke sig på forskellige måder for derigennem at udvikle deres fantasi, kreativitet og musikalske evner.

Delmål

 • Børnene prøver forskellige udtryksformer af på sig selv og sammen med andre og får en mere varieret opfattelse af dem selv og deres omverden.
 • Børnene udvikler rytmesans.

Eksempler

 • Vi klipper, klistrer og tegner/maler på forskellige materialer.
 • Vi læser/synger/udtaler forskellige ord og tekster (f.eks. rim/remser, sange, korte og lange historier og billedbøger/fotografier).
 • Vi holder samlingsstund; forskellige oplevelser af og fortællinger om samme situation.
 • Vi klapper, slår og spiller rytmer (f.eks. navne, rim og remser og vendinger).
 • Vi prøver alternativer til rutiner og vaner.
 • Vi hører/laver musik.
 • Vi laver teater/udklædning og ser teater uden for institutionen.
 • Vi prøver mange materialetyper (ler/modellervoks, vand, smat, sten osv.)

Mål

 • Vi vil lade børnene lære og opleve en del af verden gennem deres krop, som er et stort sansesystem.
 • De skal lære om fysisk sundhed og dagligt opleve glæden ved at bevæge sig ude og inde.

Delmål

 • Børnene skal få kropsbevidsthed.
 • Børnene skal udvikle grov- og finmotoriske færdigheder.
 • Børnene skal dyrke motion og bevægelse.
 • Børnene skal styrke andre kompetencer afhængig af den specifikke aktivitet (f.eks. sproglige og sociale kompetencer).
 • Børnene skal erhverve grundlæggende viden om sund kost (sundt/usundt).

Eksempler

På stuen

Vi øver os i at hælde mælk/vand op i kopper, klippe, sætte perler på snor/perlebræt, tegne og male på stort og småt, bygge med Lego og andre former for byggeleg, lave kuglebane, bygge huler osv.

Musikaktivitet

Vi hopper, kravler, danser, laver rytmik og sange med bevægelse og spiller på instrumenter.

Svømning

Vi laver leg og bevægelse i vandet.

Vi laver træning i omklædning.

I  garderobe og på hoppemadras

Vi lærer at tage tøj/sko af og på, tumle/lave kolbøtter og andet på madrassen, hoppe på trampolin, stå på stylter, kravle igennem ringe og dreje i snurretoppen.

På legepladsen

Vi klatrer, rutsjer, gynger, cykler, løber, laver balance- og klatreøvelser, spiller bold og leger sandkasselege.

På ture

Vi har naturdage, går og løber i forskellige slags terræn/tempi og på forskellige måder, laver andre fysiske udfoldelser og oplever kroppens reaktion derpå.